Общинска избирателна комисия Севлиево


РЕШЕНИЕ
№ 208 - МИ
Севлиево, 01.07.2020

ОТНОСНО: Вземане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с подаден сигнал от Боян Петров Ботев – бивш общински съветник от коалиция Ние, гражданите, за прекратяване пълномощията на общинския съветник Трифон Гатев Трифонов.

         В ОИК Севлиево е постъпил сигнал с вх. № 224/21.05.2020 г., подписан от Боян Петров Ботев – бивш общински съветник от коалиция Ние, гражданите, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за нарушение на нормата на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. Моли се ОИК Севлиево да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на Трифон Гатев Трифонов. Според подателя на сигнала общинският съветник Трифон Гатев Трифонов е управител и едноличен собственик на капитала на „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753, което дружество има сключен с Общински пазари ЕООД, договор за наем на имот, частна общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може: 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

Според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“, като при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно. /чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА/.

В подадения сигнал се твърди, че общинският съветник Трифон Трифонов не е изпълнил именно задълженията си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и се моли поради тази причина пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Севлиево извърши служебна проверка и установи следното:

         На свои заседания, проведени на 26.05.2020 г. и на 02.06.2020 г., ОИК Севлиево с протоколни решения бяха одобрени писма съответно до: Агенция по вписванията ТР и регистър ЮЛНЦ, относно това, до кога Трифон Трифонов е бил едноличен собственик и управител на „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753. До отдел „Общинска собственост” при Община Севлиево, относно това дали има сключен действащ договор за наем на имот частна общинска собственост между Община Севлиево и „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753; До Председателя на Общински съвет Севлиево, да бъде предоставена информация, дали общинския съветник Трифон Трифонов е уведомил Председателя на Общинския съвет съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА, че е освободен от заеманата от него длъжност на едноличен собственик на капитала и управител на „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753 и ако това е направено, кога е подал уведомлението; И до Общински пазари ЕООД, да предоставят слюченият договор за наем с търговското дружество „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753,  след като беше подадено Уточнение от Боян Ботев, че договорът за наем, който цитира в подадения сигнал, не е сключен с Община Севлиево, а с общинското дружество Общински пазари ЕООД.

     Трифон Гатев Трифонов е обявен за избран за общински съветник в община Севлиево с Решение № 150-МИ /28.10.2019г. на Общинска избирателно комисия Севлиево.

        На заседание, състоящо се на 22.06.2020 г. ОИК Севлиево се запозна с: 1. Отговор от Агенция по вписванията ТР и регистър ЮЛНЦ с изх. номер 07/ 28.05.2020 г., в който се вижда, че Трифон Трифонов е прекратил участието си като едноличен собственик на капитала и управител на „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753 на 30.12.2019 г. От тук следва и нарушение на чл. 34, ал. 5  ЗМСМА, тъй като не е спазен едномесечния срок за освобождаването му като едноличен собственик и управител на дружеството. Именно вписването в Търговския регистър има конститутивно действие, съгласно чл. 140, ал. 4 от Търговския закон.

 1. Писмо с изходящ номер РД – 01 – 03.149/1/ /27.05.2020 г. от Председателя на Общински съвет Севлиево, в което се посочва, че няма входирано уведомление от Трифон Трифонов, съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА, че е освободен от заеманата от него длъжност на едноличен собственик на капитала и управител на „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753.
 2. Писмо с изходящ номер ДД-2-Г-11.169/02.06.2020 г. от Отдел „Общинска собственост” при Община Севлиево. В писмото се отговаря, че няма сключен договор за наем между „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753 и Община Севлиево.
 3. Писмо с изходящ номер РД – 06-82/08.06.2020 г. от Общински пазари ЕООД гр. Севлиево. В отговор са приложени: Договор ТО – 01 – 100/18.04.2017 г. за отдаване под наем на недвижим имот със стопанско предназначение, сключен по реда на ЗЗД въз основа на проведен търг с явно наддаване между Общински пазари ЕООД гр. Севлиево и „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753; Допълнително споразумение ТО – 01 – 175/26.09.2017 г. към Договор за наем ТО – 01 – 100/18.04.2017 г. ; Договор ТО – 01 -33/12.02.2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот със стопанско предназначение, сключен по реда на ЗЗД въз основа на проведен търг с явно наддаване между Общински пазари ЕООД гр. Севлиево и „ТРИФО Н - 1“ ЕООД, ЕИК 201873753; Договорите са в сила към момента.

         На проведеното заседание на 22.06.2020 г. ОИК Севлиево одобри с протоколно решение писмо до Трифон Гатев Трифонов, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал, съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА.

        С входящ номер № 232/26.06.2020 г. във входящия регистър на ОИК е заведено писмено становище от Трифон Гатев Трифонов, в което твърди, че в подадения сигнал е основан на неправилно тълкуване на норми от ЗМСМА, които не са били в законна сила към момента на твърдяното нарушение. Смята, че ал. 6 на чл. 34 от ЗМСМА препраща към ал. 5 от чл. 34, чиято последна редакция е обнародвана в бр. 21/2018 г. на ДВ, където е посочено, че влиза в сила от 01.12.2019 г. Твърди, че настоящият случай не се обхваща от хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА във вр. с чл. 34, ал. 6, според закона предсрочното прекратяване на пълномощията поради неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА се предприема само в случаите, когато несъместимостта възниква с избирането на общинския съветник и не е отстранен в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати. Когато несъвместимостта възниква след изтичането на едномесечния срок от обябяване на изборните резултати, както е в конкретния случай, не е налице основавието по чл. 30, ал. 4, т 10 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник. Счита, че едномесечният срок по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА за отстраняване на несъвместимостта на избраните общински съветници, ако такава е съществувала, е започнал да тече от обябяване на изборните резултати и е изтекъл на 28.11.2019 г. Твърди, че към тази дата не е била налице действаща законова разпоредба, уреждаща несъвместимост по отношение на неговия случай. Сключеният между Общински пазари ЕООД и представляваното от него дружество договор за наем е довел до положение на несъвместимост след изтичането на този срок и  по-точно след дата 01.12.2019 г., когато е влязла в сила изменената разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, въвеждаща нови по смисъл ограничения за съвместяване на длъжността общински съветник с други позиции. Само, че тази несъвместимост вече не може да бъде отстранена на основанията и по реда на новата процедура на ЗМСМА, а по реда на специалния ЗПКОНПИ.

 

 

   След като разгледа всички относими документи, подадени в ОИК Севлиево, обсъди подаденото писмено възражение от Трифон Трифонов. Председателят на комисията запозна останалите с актуалната съдебна практика по казуса и разясни законовите основания. Направи уточнения за процедурата при вписване в Търговския регистър.

 

 ОИК Севлиево проведе гласуване, при което:

 

      Гласували „за“: Снежина Дянкова, Сабие Ходжева, Мария Башева, Соня Семова, Маруся Минчева, Георги Георгиев, Стефан Иванов, Петя Троянова, Дафинка Ганева, Добринка Иванова, Цанка Ненчева, Ивона Колева, Радослав Колев –  13  гласа

 

 „Против“ – няма.

    

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 24 от ИК, във вр. с чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК – Севлиео

РЕШИ:

 1. Прекратява пълномощията на Трифон Гатев Трифонов, избран за общински съветник в община Севлиево, издигнат от ПП Герб.
 2. Обявява за общински съветник в община Севлиево Йордан Петков Йорданов издигнат от ПП Герб, на който да се издаде удостоверение.

Указва на Общински съвет Севлиево, че на основание чл. 30, ал.9 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

            

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Габрово, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7- дневен срок от обявяване на решението.

Препис от решението на общинската избирателна комисия  да се изпрати на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Севлиево и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Снежина Евгениева Дянкова

Секретар: Соня Борисова Семова

* Публикувано на 01.07.2020 в 18:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 210 - МИ / 22.07.2020

  относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 137 от 17.07.2020г., постановено по адм. д. № 214/2020г. по описа на Административен съд - Габрово.

 • № 209 - МИ / 14.07.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК- Севлиево, които да представляват ОИК пред Административен съд – Габрово по административно дело № 214 по описа за 2020 година.

 • № 208 - МИ / 01.07.2020

  относно: Вземане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с подаден сигнал от Боян Петров Ботев – бивш общински съветник от коалиция Ние, гражданите, за прекратяване пълномощията на общинския съветник Трифон Гатев Трифонов.

всички решения